Om salgsbetingelser og levering

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp over Internett 


Forbrukerkjøpe på dette nettstedet er regulert av gjeldende standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett.


Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven.


Disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no.


Vilkårene i våre salgs og leveringsbetingelser skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men skal redegjøre for partenes viktigste rettigheter og plikter for kunde og leverandør.


Salgsbetingelsene  utarbeidet og anbefalt av
Forbrukertilsynet anses som gjeldende, uten reservasjon. Imidlertid er det viktig å merke seg at matvarer og slikt som intimprodukter ikke har samme returrett som andre varer. Slike produkter må returneres forseglet, slik de var ved levering.


Les om unntak hos Forbrukerrådet.


1. Avtalen


Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår.
Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.


Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.


2. Partene


Selger er sorze4 AS, Fredheimveien 1, 7041 Trondheim, info@claudiamunch.com, (+47) 72 55 66 00, foretaksnummer: 996130681, og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.


Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.


3. Pris


Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.


4. Avtaleinngåelse


Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.


5. Betalingen


Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.


Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.


Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak*.


Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.


*Mottak regnes som den dag kjøperen får varen levert i postkassen, eller den er levert til kundens utleveringssted for post. Postkontor, eller post i butikk.


6. Levering


Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har mottatt varen.


Selger skal levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter mottatt bestilling fra kunden.


Varen leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.


Ordrer som vi mottar på hverdager før kl. 10:00 sendes fra oss samme dag  og leveres i løpet av 2-5 arbeidsdager (hvis din leveringsadresse er i Norge).


Unntaket er hvis varen er utsolgt og bestillingen registreres med restordre.


Små pakker kommer vanligvis direkte i postkassen, med mindre den er av høy verdi og sendt med sporing. Større pakker leveres til ditt nærmeste postkontor/post i butikk (utleveringssted).


Hentefristen er normalt 14 dager fra ankomstdagen, deretter sendes pakken i retur til oss. Har du betalt din ordre, men ikke hentet den, beholder vi den i 3 måneder. Se for øvrig under “Ikke hentet leveranse”.


I høysesong, for eksempel ved juletider, og ferier, må leveringstiden påregnes å være noe lengre enn vanlig.


Er pakken sendt registrert vil du kunne finne sporingsnummer på din ordrehistorikk på nettstedet.


Dersom en bestilt vare ikke hentes på utleveringsstedet, eller pakken ikke kan leveres på annen måte og den returneres til oss, belastes du for fraktkostnad, ekspedisjonsgebyr kr. 150, og overskytende innbetalt refunderes til deg, med mindre du gjør annen avtale etter at vi har sendt deg et varsel per E-post/SMS.


7. Risiko for varen


Risiko for varen overføres til kjøper når denne, eller dennes representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.


8. Angrerett


Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.


Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe.


I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.


Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).


Angrefristen begynner å løpe:


• Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.


• Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.


• Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.


Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema (kan lastes ned her).


Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.


Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.


Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.


For matvarer er det i de fleste tilfeller unntak fra returrett, men vi aksepterer retur av solgte næringsmiddel hvis innpakningen, pose, eller annen beholder ikke har brutt forsegling.


Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.


Refusjon av betaling skjer via den betalingstjeneste som ble benyttet da varen ble bestilt.


9. Forsinkelse og manglende levering – Rettigheter og frist for å melde krav


Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren*.


Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).


*Normalt vil betaling kun være reservert inntil varen er sendt og antatt ankommet kjøper (jfr. 6. Levering). Hvis betalingen er gjort med PayPal kan selger selv be om kansellering der, men det enkleste vil være å sende oss en melding, eller en Epost. Vi vil uansett akseptere en kansellering, så lenge varen ikke er sendt.


Oppfyllelse


Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.


Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.


Heving


Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.


Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.


Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.


Erstatning


Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.


10. Mangel ved varen


– kjøpers rettigheter og reklamasjonsfrist


Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.


Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.


Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.


Retting eller omlevering


Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.


Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.


Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen er vesentlig.


11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold


Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.


Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.


Heving


Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.


Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.


Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år*.


*Aldersgrense for å handle på dette nettstedet er minimum 18 år.

12. Garanti


Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.


13. Personvern


Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.


Henvendelser ang. behandling av dine personopplysninger kan rettes til vår kundeservice via e-post:info@claudiamunch.com


14. Konfliktløsning


Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.


Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.


Ordre og leveransebekreftelse


Når du fullfører en bestilling mottar du en ordrebekreftelse på e-post. Om du ikke har fått en ordrebekreftelse, vennligst kontroller at din e-postadresse er riktig registrert og kontakt vår kundeservice så sender vi bekreftelsen på nytt.


Når varene sendes fra vårt lager får du også en leveransebekreftelse via e-post, eller SMS.


Sammen med din leveranse får du en følgeseddel/faktura som gjelder som kvittering for varene.

Har du allerede betalt online er vedlagte faktura kun en kopi for din leveranse.


IKKE BETAL DENNE MED MINDRE DET ER AVTALT!


Retur av varer


Den enkleste måten å returnere en vare på er å henvende deg til oss via e-post, kundeservice@claudiamunch.com, eller å benytte kontaktskjema på nettsidene.


Du har da muligheten til å få pengene tilbake om returen godkjennes. Det er veldig sjelden at vil ikke godkjenner en retur.


Du vil få instruksjoner om hvordan en retur gjennomføres.


Tilbakebetaling skjer innen 7 dager etter at vi mottatt varen i retur og under forutsetning av at returen er godkjent.


Vi er ikke ansvarlig for skader på, eller tap av, forsendelser som sendes tilbake til oss fra kunde. Se nærmere nedenfor om grunnlag for returer.


Bytte


Skulle du ønske å bytte en vare må den returneres til oss. Se under avsnitt for returer. Varen skal returneres i uskadd, umerket og for intimprodukter, hudpleieprodukter, el. lignende, og næringsmidler, i ubrutt original forpakning.


Frist for bytte avhenger av produktet. Fra 2 uker, til 3 måneder, avhengig av produkt. Ta kontakt for nærmere informasjon. Vi er fleksible når det går.


Ved bytte belastes kunde for fraktkostnader, med mindre bytte skyldes feil på varen.


Reklamasjoner og omlevering


Vi har gode rutiner for å sikre at enhver forsendelse undersøkes innen den sendes til kunden. Skulle varen tross dette være skadet eller beheftet med en mangel når den ankommer deg må du reklamere til kundeservice@claudiamunch.com.


Du må ta kontakt med oss så snart som mulig etter at du oppdaget eller burde oppdaget feil på varen. Vi påtar oss i så fall kostnadsfritt å omlevere en ny vare.


Returfrakt


Dersom du velger å returnere din vare betaler du selv fraktkostnaden for den returnerte varen . Imidlertid gjelder det ikke ved reklamasjon og omlevering. Ved reklamasjon sender vi frankeringsetikett fra Posten som festes på sendingen.


Allergiske reaksjoner


Vi deklarerer alle kjente allergener i våre produkter, men skulle du allikevel ha fått en allergisk reaksjon, når du ikke er allergisk mot noen av de allergener deklarert for et produkt du har kjøpt hos oss, da ber vi om at du kontakter oss for mer informasjon.


Sikker betaling


Betaling kan skje med de fleste debet eller kredittkort. All kortbetaling skjer via PayPal, hvilket betyr at du har 30 dagers klagerett som kan sendes inn via PayPal, om det skulle skje at du ikke mottar din vare, eller du mener varen er mangelfull, eller ikke i henhold til beskrivelsen. Du må ikke ha konto hos PayPal for å betale med kort via PayPal. Mer informasjon på: http://paypal.com


Hos oss kan du også betale med Vipps, eller via nettbank, hvis du ønsker det. Normalt får vi beskjed fra bank samme, eller neste dag hvis du har betalt via bank. Vi sender din bestilling når vi har fått bekreftelse fra vår bank. Instrukser for slik betaling vil fremkomme når du sjekker ut.


Priser


Priser for norske kunder, med leveringsadresse i Norge, er oppgitt i norske kroner og inkluderer merverdiavgift.


Går du over på den/de ikke norskspråklige delen av nettstedet vil priser oppgis i  annen valuta og priser for levering utenfor Norge vil være eksklusive merverdiavgift. Fortolling og lokale avgifter er da ikke inkludert i prisen.


Produktinformasjon og bilder


Vi gjør vårt beste for å oppgi så korrekt produktinformasjon som mulig. Vi anbefaler likevel at du alltid dobbeltsjekker produktinformasjon og innholdsfortegnelse på forpakningen når du har mottatt din leveranse, spesielt om du er allergisk eller overfølsom.

Er du usikker på et produkt, kontakt kundeservice kundeservice@claudiamunch.com.


For noen produkter kan det forekomme at vi er i ferd med designmessige endringer, så bildet kan vise ny, eller eldre emballasje, eller kan være en illustrasjon, men produktet vil alltid være som beskrevet, selv om emballasjen kan avvike fra bildet som er presentert.

Aldersgrense

For å handle hos oss må du ha fylt 18 år. Om du er under 18 år må du ha tillatelse fra verge/foresatt for å bestille. Bestillingen må da gjøres av den foresatte, men kan leveres til annen adresse hvis det er ønskelig.

Kundeservice


Du kan også benytte kontaktskjemaet på hjemmesiden eller sende en e-post til info@claudiamunch.com om du har spørsmål angående din ordre eller ønsker rådgiving. Vi vil besvare din henvendelse så rasktsom mulig.


Deliveryman in uniform gives parcel, delivery

download zoom pc

ITACrack

tekken 3 game download for pc